/ Nghttp2

编译安装nghttp2

众所周知,HTTP/1.1是一个文本协议,而HTTP/2除Header外皆使用无法直接阅读的二进制编码。在一些情况下,我们需要将HTTP/2HTTP/1.1相互转换(下简称:翻译)。

nghttp2是一个用C编写的HTTP/2实现,其提供的nghttpx可实现这种翻译。


1.安装依赖

Nghttp2在启用应用程序(h2load|nghttp|nghttpd|nghttpx)时,需要如下依赖:

 • cython >= 0.19
 • python >= 2.7
 • python-setuptools
 • jemalloc
 • libevent >= 2.0.8
 • jansson >= 2.5
 • libsystemd-dev >= 209(可选)
 • libxml2 >= 2.6.26
 • libc-ares >= 1.7.5
 • zlib >= 1.2.3
 • libev >= 4.11
 • OpenSSL >= 1.0.1(注:需要1.0.2以上版本,才能通过ALPN协商HTTP/2)
 • pkg-config >= 0.20
 • cunit >= 2.1

根据官方的Manual,在Debian/Ubuntu上可用如下命令安装编译器和所有依赖:

apt install g++ make binutils libtool pkg-config zlib1g-dev libcunit1-dev libssl-dev libxml2-dev libev-dev libevent-dev libjansson-dev libc-ares-dev libjemalloc-dev cython python3-dev python-setuptools

2.编译

注:

 • 以下所有命令以root用户执行。如用非root用户,需具有sudo权限,并在每条命令前添加sudo
 • 出于一些原因,我使用了自己编译的OpenSSL(libssl),而非包管理器所提供的
 • 安装路径为/opt/nghttp2
wget https://github.com/nghttp2/nghttp2/releases/download/v1.29.0/nghttp2-1.29.0.tar.gz
tar -zxvf nghttp2-1.29.0.tar.gz

cd nghttp2-1.29.0/
./configure --prefix=/opt/nghttp2 \
--enable-app \
LDFLAGS="-L/opt/openssl-1.1.0g/lib -Wl,--rpath=/opt/openssl-1.1.0g/lib" \
OPENSSL_CFLAGS="-I/opt/openssl-1.1.0g/include" \
OPENSSL_LIBS="-L/opt/openssl-1.1.0g/lib -lssl -lcrypto"
export PYTHONPATH=/opt/nghttp2/lib/python2.7/site-packages/
make
make install

至此安装完成


3.配置nghttpx

T.B.C.